Inzet van 3M voor het beheer van PFAS: gezondheidswetenschappen

Gezondheidswetenschap

3M blijft PFAS onderzoeken

3M zal het wetenschappelijke onderzoek naar deze verbindingen ook in de toekomst blijven ondersteunen en samenwerken met toezichthouders, wetenschappers en stakeholders uit de gemeenschap.

3M heeft reeds aanzienlijke bijdragen geleverd aan de kennis over bepaalde PFAS-verbindingen. Onze wetenschappers en onderzoekers behoren tot de vaakst gepubliceerde deskundigen op dit gebied. Ze worden frequent gevraagd om panels te leiden of lezingen te geven op internationale conferenties over deze verbindingen. Naast het financieren van studies van toonaangevende, wereldwijde onderzoeksinstellingen, heeft 3M de afgelopen decennia meer dan 150 eigen studies uitgevoerd en gepubliceerd.


Wetenschappelijk bewijs

 • Wat is na jaren wetenschappelijk onderzoek al aangetoond over PFOS?

  Het wetenschappelijke bewijs afkomstig van decennia aan onderzoek toont niet aan dat PFOS bij mensen schade veroorzaakt bij de huidige of vroegere concentratieniveaus. Veel van deze studies gaan over de monitoring en evaluatie van onze werknemers. Zij werden aan veel hogere niveaus van deze stoffen blootgesteld dan de algemene bevolking. De gezondheid en het welzijn van onze werknemers zijn een topprioriteit voor ons en we houden vast aan onze programma's om de gezondheid van onze PFAS-productiemedewerkers en onze gepensioneerden op te volgen.

  Decennialang onderzoek naar de gezondheid van deze werknemers heeft geen negatieve gezondheidsresultaten aan het licht gebracht als gevolg van een blootstelling aan PFOS (Raleigh et al., 2014, en Olsen et al., 2007).

 • Het PFAS-gezondheidsdeskundigenpanel dat door de Australische overheid werd opgericht, besloot in hun rapport van maart 2018 dat 'er meestal beperkt of geen bewijs is voor enig verband met menselijke ziekten' en 'er momenteel geen bewijs is voor een grote invloed op de gezondheid van een individu'. Het panel meldde ook dat 'er momenteel geen bewijs is voor een toename van het algemene risico op kanker.'

  Het Amerikaanse Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) schreef in zijn conceptrapport over PFAS uit 2018: "De beschikbare studies met menselijke proefpersonen hebben enkele potentiële toxiciteitseindpunten geïdentificeerd, maar er is geen oorzakelijk verband vastgesteld voor enig effect. Ook werden de effecten niet consequent in alle onderzoeken waargenomen.'

  De Michigan Science Advisory Panel (PDF, 1419 KB) zei dat 'de causaliteit tussen een PFAS-verbinding en een specifiek gezondheidseffect bij de mens in de huidige wetenschappelijke literatuur niet werd vastgesteld'.

  In sommige studies worden weliswaar relaties of associaties met mogelijke gezondheidsresultaten gevonden, maar dat is niet hetzelfde als een oorzakelijk verband. Het is belangrijk dat onderscheid te maken. Het wetenschappelijke bewijs toont niet aan dat PFOS bij mensen schade veroorzaakt bij de huidige of historische concentratieniveaus.

  Hoewel PFAS in extreem lage concentraties in het milieu worden aangetroffen, betekent hun loutere aanwezigheid niet dat ze schadelijk zijn. Onderzoek wees ook uit dat de niveaus van PFOS in de algemene bevolking sinds 2000 met meer dan 70 procent zijn gedaald.


Afnemende PFOA- en PFOS-niveaus in mensen

 • Gezondheids- en milieuwetenschappen - grafiek

   

 • De niveaus van PFOA en PFOS in mensen nemen af. Verschillende studies die gedurende 15 jaar werden uitgevoerd en waarbij deze stoffen in het bloed van de bevolking van de VS werden gemeten, tonen dit aan.


Misvattingen over PFAS

Hoewel uitvoerig werd gerapporteerd dat er geen oorzakelijk verband kon worden vastgesteld tussen blootstelling aan PFOS of PFOA en schade aan de gezondheid, valt er in het publieke domein veel desinformatie te vinden.

 • In de loop van de jaren hebben sommige onderzoekers en media de resultaten van dierstudies aangehaald als zogenaamd 'bewijs' dat PFAS schadelijk kunnen zijn voor mensen. In dergelijke verslagen wordt vaak niet vermeld dat de typische proefdieren, zoals knaagdieren, aan buitengewoon hoge doses PFAS-materiaal werden blootgesteld om een effect te bereiken, als er al een effect was. Het doel van dergelijke dierproeven is net de toegediende dosis van de geteste PFAS onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden op te voeren tot een biologische respons wordt waargenomen. Daarom waren de blootstellingsniveaus bij deze proeven vaak tienduizenden malen hoger dan de niveaus die gewoonlijk in het milieu worden aangetroffen. Bovendien wordt algemeen erkend dat dierproeven aanzienlijke beperkingen hebben als basis voor extrapolatie van resultaten naar mensen. Deze dierstudies tonen niet aan dat blootstelling aan PFAS, zoals PFOS en PFOA, bij de concentratieniveaus die in de algemene bevolking worden aangetroffen, schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Antwoord op veelgestelde PFAS-vragen

 • Inzet van 3M voor het beheer van PFAS
  Wat zijn PFAS?

  De eerste commerciële productieprocessen voor PFAS dateren uit de jaren 1940. In de jaren vijftig begon 3M met de productie van PFOA en PFOS, twee soorten van PFAS, voor toepassingen in producten, gebaseerd op hun vele nuttige eigenschappen, waaronder waterresistentie, oppervlaktebescherming, hittebestendigheid.

 • geschiedenis van de PFAS-verbindingen (PFOS en PFOA) bij 3M
  Waar komen PFAS vandaan?

  De eerste commerciële productieprocessen voor PFAS dateren uit de jaren 1940. In de jaren vijftig begon 3M met de productie van PFOA en PFOS, twee soorten van PFAS, voor toepassingen in producten, gebaseerd op hun vele nuttige eigenschappen, waaronder waterresistentie, oppervlaktebescherming en hittebestendigheid.

 • Inzet van 3M voor het beheer van PFAS: testen en remediëren
  Wat doet 3M?

  3M investeerde wereldwijd al ruim 200 miljoen dollar in onderzoek naar PFAS, onder meer voor test- en saneringsdoeleinden. We beschikken ook over een coördinatiecentrum ‘PFAS’ waar wetenschappers die milieuonderzoek doen naar PFAS analysestalen kunnen verkrijgen.